Reactie B&W op Second Opinion Filmhuis: wethouder geeft geen antwoord(Lux in Nijmegen wordt door de gemeente Arnhem als benchmark gebruikt voor Focus Filmhuis. Geheel ten onrechte.)

Via een brief (pdf) aan de gemeenteraad heeft wethouder Elfrink (SP) gereageerd op de bevindingen van Second Opinion Filmhuis. Hieronder onze reactie aan de gemeenteraad.

Geen toelichting op berekening
Allereerst constateren we dat het College nog altijd geen gedetailleerde toelichting geeft op haar berekening van 16,5 miljoen. Waarom kost een verhuizing van Focus Filmtheater Arnhem volgens de gemeente 16,5 miljoen? Die vraag wordt door het College niet beantwoord. Het besluit van de gemeenteraad om voor nieuwbouw op het Kerkplein te kiezen, is mede op basis van deze berekening gebaseerd.

Identieke uitgangspunten
Het College van B&W suggereert in haar antwoord dat er door Second Opinion Filmhuis andere uitgangspunten zijn genomen bij het onderzoek naar Rembrandt. Daar is volgens ons geen sprake van.

Wij gaan ervan uit dat het College, net als wij gedaan hebben, bij haar onderzoek de Businesscase FFA als voornaamste uitgangspunt heeft genomen. Hierin is het Ruimtelijk Programma van Eisen opgenomen,

Ten aanzien van de berekeningen uit de Second Opinion waar B&W op reageert, merken wij het volgende op:

Geen woningbouw in Rembrandt
Anders dan de gemeente beweert, heeft Blauwhoed géén plannen om woningen in Rembrandt te vestigen. Blauwhoed heeft de optie onderzocht en afgewezen. Dit is bij de gemeente Arnhem bekend.

Bouwkosten
Het College stelt dat Second Opinion Filmhuis veel kosten naar de toekomst verschuift. Als voorbeeld wordt het vervangen van het dak genoemd.

Anders dan de gemeente Arnhem, hebben wij Rembrandt geïnspecteerd. Het dak is in prima staat en hoeft de komende jaren niet vervangen te worden. Wij brengen in onze berekening geen kosten in rekening waar dat niet noodzakelijk is.

Opslagen
Het College constateert dat in de Second Opinion een ander rentepercentage gehanteerd wordt dan de gemeente gebruikt (4% tegenover 5,25%). Het percentage dat in Second Opinion Filmhuis gehanteerd wordt, is een realistich percentage.

Sterker nog: wanneer de gemeente geld leent bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), zal dit percentage waarschijnlijk lager liggen dan de 4% die wij gehanteerd hebben.

De gemeente Arnhem verwijt Second Opinion Filmhuis overigens een percentage te gebruiken, dat zij zelf ook gebruikt. In de begroting 2016-2019 geeft de gemeente Arnhem overigens zelf aan voortaan een realistisch percentage van 4% te hanteren.

Exploitatielasten Rembrandt
Het College stelt dat de jaarlijkse exploitatielasten in Rembrandt hoger liggen, waardoor de gemeente per saldo per jaar meer kwijt is in Rembrandt. Dit is onjuist. Verhuizen naar Rembrandt is goedkoper.

De nieuwbouw op het Kerkplein leidt tot een structurele jaarlijkse last voor de initiële investering van 688.000 euro. Doordat de kosten voor Rembrandt aanzienlijk lager zijn (8,4 miljoen versus 11,4 miljoen), ligt de jaarlijkse structurele last in Rembrandt op 507.000 euro per jaar.

Dit levert een voordeel op van 181.000 euro per jaar. De kosten voor duurzame instandhouding gebouw zijn in Rembrandt iets hoger doordat het een groter gebouw is, en de energielasten liggen om diezelfde reden iets hoger, maar bij elkaar is dat bij lange na geen 181.000 euro per jaar. Per saldo is de gemeente Arnhem in Rembrandt dus goedkoper uit dan in nieuwbouw op het Kerkplein. Bedrijfsexploitatie

De gemeente concludeert dat in Second Opinion Filmhuis geen inzicht wordt gegeven in bedrijfsexploitatie. Dat klopt. Ook in de berekening die de gemeente Arnhem van Rembrandt heeft gemaakt is geen bedrijfsexploitatie opgenomen.

Cultureel ondernemerschap
Ten aanzien van de exploitatiebegroting uit het Bedrijfsplan FFA willen wij opmerken dat het ons verbaast dat Focus Filmtheater vol inzet op horeca, maar dat het totaal geen interesse heeft in muziek, theater en debat. Een breed cultureel aanbod vormt in veel andere filmhuizen (Amersfoort, Nijmegen, Haarlem, Apeldoorn, Den Bosch, om er maar een paar te noemen) een essentieel onderdeel van een succesvolle bedrijfsvoering.

Het Rembrandt-theater leent zich hier bij uitstek voor!

Met uitzondering van horeca, ontbreekt cultureel ondernemerschap echter in de exploitatiebegroting van het Bedijfsplan FFA.

Dit is extra vreemd omdat Focus Filmtheater in de gebruikte benchmarks in het Bedrijfsplan FFA wordt vergeleken met filmhuizen die wel een breder cultuuraanbod bieden met theater en/of muziek. Dit geldt eveneens voor de benchmarks ten aanzien van horeca in Focus.

Daardoor gaat een goede vergelijking tussen Focus en deze gemeenten in onze ogen mank en rekent de gemeente Arnhem zich rijk.

Duurzaamheid
In de discussie over het Rembrandt-theater wordt door de gemeente veel aandacht besteed aan duurzaamheid. In het kader daarvan willen wij de gemeente Arnhem graag wijzen op de volgende passages uit de Visie op Transformatie:

"Herontwikkeling en transformatie zijn goede manieren om de stad duurzaam en toekomstvast te vernieuwen. Het is vaak een duurzame oplossing, omdat minder bouwmateriaal nodig is. Het gebruik van een bestaand casco kan bovendien voor lagere bouwkosten zorgen."

"De gemeente wil een rol spelen bij het beperken van leegstand. Een van de oorzaken van leegstand is dat er nog steeds wordt gebouwd. De gemeente bezit veel vastgoed en kan daardoor het goede voorbeeld geven. Arnhem kan het zich niet permitteren om initiatieven te blokkeren als daar geen zwaarwegende redenen voor zijn."

Er zijn in Nederland mooie voorbeelden waarbij binnen een zelfde vraagstelling bestaande gebouwen zijn getransformeerd tot filmhuis of theater.

Om de haalbaarheid van transformatie van Rembrandt te onderzoeken, kan gebruik gemaakt worden van de subsidiemogelijkheden van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Aanbevelingen
Voor een goed vergelijk en goede besluitvorming adviseren we om voor zowel de locatie Kerkplein als voor Rembrandt de exploitatiekosten te berekenen, deze netto contant te maken en deze op te tellen bij de investeringskosten. Op basis hiervan kan een gedegen besluit genomen worden door de raad, iets wat de raad ook terecht opmerkt.

Het lijkt ons bovendien raadzaam een stadsdebat te organiseren over een nieuwe locatie voor Focus Filmtheater.


<<< Terug naar nieuwsoverzicht <<<

 
 
  Je kunt ons steunen door meer bekendheid te geven aan deze actie, bijvoorbeeld via Twitter en Facebook.


Donaties

Het uitvoeren van de Second Opinion kost veel geld. Het benodigde bedrag van 2.000 euro hebben we nog niet binnen. Ieder donatie, klein en groot, wordt enorm gewaardeerd.

Via de donatie-links hieronder kun je via iDEAL geld geven aan De Schrijverij: een van de initiatiefnemers van deze actie.
Doneer 5 euro
Doneer 10 euro
Doneer 20 euro
Doneer 50 euro
Doneer 100 euro


Red de Markt

De warenmarkt zal moeten verhuizen naar de Markt voor het Provinciehuis als op het Kerkplein een nieuw filmhuis gebouwd wordt. De marktlui willen niet weg. Zij vrezen dat de markt ten dode is opgeschreven als ze moeten verhuizen.

Via een online petitie verzamelen de marktluit handtekeningen voor het behoud van de markt op het Kerkplein.

Behoud Kerkplein Arnhem

 


Contact   -   Copyright © 2015   -   Ontwerp: De Schrijverij